Proiect de ordin prohibitie 2014 | Infopescuitul.ro
info-delta.roExpert Fishing Shop.Infopescuitul.ro
Insula Nada Apelor
Publicat : mar, Ian 14th, 2014

Proiect de ordin prohibitie 2014

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ

ORDIN
Nr……

privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie
a resurselor acvatice vii în anul 2014

Având în vedere Referatul de aprobare nr. al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură; ……

Luând în considerare prevederile:

- art. 12 alin.(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu completările şi
modificările ulterioare;
- art. 1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind
cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în
lacul de acumulare Stânca – Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.1207/2003;
- art. 1 alin.(2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002
privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor pescăreşti în conformitate cu politica
comună în domeniul pescuitului;
- art.7 pct. A, lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu completările şi modificările
ulterioare;

În temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, precum şi pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului
şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare .

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite urmatorul ordin:

SECTIUNEA 1 – Zone şi perioade de prohibiţie

Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi
familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele
piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv, şi în apele care
constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 1 aprilie-
15 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti,
crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau
temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, pe o durată de 90 de zile,
în perioada 1 aprilie – 29 iunie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti,
crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării – Meleaua Sfântu Gheorghe
până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv.
Art. 2 – În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru
pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice,
pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie – 29 iunie inclusiv.
Art. 3 – Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii
următoarele:
a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul
anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie
prevăzute la art. 1 alin. (2);
b) pe Dunărea Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu Dunărea Veche şi confluenţa Dunărea
Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, tot timpul anului cu excepţia perioadei 1 martie – 30
noiembrie inclusiv când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1
alin.(1);
c) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 şi
până la confluenţa cu canalul Sulina, Mm 8+600, tot timpul anului, cu excepţia perioadei 1 martie-
30 noiembrie inclusiv când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1
alin. (1);
d) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
e) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
f) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, tot timpul anului, cu excepţia
pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1
alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
g) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai
inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce
atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
h) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi
Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv si pe o durată de 60 de zile în
perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite
la art. 1 alin. (1);
i) pe braţul Borcea, zona km 33 – 48 (Feteşti), pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie -13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a
aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
j) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, tot
timpul anului;
k) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43° 47′ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E;
NE: 43° 47′ lat. N şi 28° 40′ long. E;
SV: 43° 44′ 20″ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E;
SE: 43° 44′ 20″ lat. N şi 28° 40′ long. E
şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;
l) zona marină cuprinsă între Periteaşca şi Insula Sacalin, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei
“Delta Dunării”, delimitată de coordonatele:
NV: 44° 46′ 12.25″ lat. N şi 29° 08′ 20.08″ long. E;
NE: 44° 48′ 49.59″ lat. N şi 29° 26′ 00.35″ long. E;
SE: 44° 44′ 02.05″ lat. N şi 29° 28′ 07.06″ long. E;
SV: 44° 42′ 18.56″ lat. N şi 29° 10′ 25.44″ long. E,
începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai.
Art. 4 – (1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:
a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice
vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol,
nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în
următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;
b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.

SECŢIUNEA a 2-a Specii şi perioade de prohibiţie

Art. 5- (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 se interzice pescuitul comercial,
recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
a) ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie
inclusiv în perimetrul Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi până la data de 25 martie inclusiv în
restul habitatelor piscicole naturale;
b) pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus
borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele
(Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus
marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa
(Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare
acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, tot timpul anului;
c) coregonul, păstrăvul de mare, lipanul, tot timpul anului;
d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare
a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului
reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a
acvaculturii de sturioni;
f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie
-31 august inclusiv.
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane
şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării în vigoare
a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, tot timpul anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului
reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a
acvaculturii de sturioni;
d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai – 30 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor
accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).
(3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. ……..al Consiliului din
………..de stabilire, pentru 2014, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi
grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală
sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi
reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1, speciile marine de peşti altele decât cele prevăzute la
alin. (2) şi (3) sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;
(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului cu excepţia utilizării
“beam traulului” în perioada de prohibiţie a calcanului;
Art. 6 – Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de
Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o
durată de 10 zile, în perioada 18 aprilie – 27 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238,
pe o durată de 21 de zile, în perioada 21 aprilie-11 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km
845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 5 mai – 4 iunie inclusiv;
d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci în perioada 7 – 16
aprilie inclusiv.
e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice ( sânger, novac,
cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.
Art. 7 – Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi
dezvoltare a acvaculturii de sturioni, cu autorizaţie specială de capturare a reproducătorilor de
sturioni, se realizează în stare vie, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie -13 mai inclusiv şi, respectiv 30 de zile în perioada 1 octombrie – 30 octombrie inclusiv, în zonele:
a) Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton);
b) braţul Borcea, km 33-48 (Feteşti).

SECŢIUNEA a 3-a Dispoziţii finale

Art. 8 -(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit
comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008
privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi
metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării, în complexul
Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, pe o durată de 183 de zile, în perioada 1 aprilie – 30
septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de
pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în
celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
Art. 9 – (1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A
şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei
ordonanţe de urgenţă.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor
vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii
din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 10 – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor
situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta
Dunării”.
(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” activitatea
de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole
deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, eliberat în baza următoarelor documente:
a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de
profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;
b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor;
d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore
înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.
Art. 11-Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările şi
completările ulterioare. Art. 12- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Rovana PLUMB

Afiseaza de la 1 Comentariu
Spune-ti parerea
 1. Nic spune:

  PROIECTUL DE PROHIBITIE PE 2014 ESTE O MIZERIE GREU DE IMAGINAT ALTFEL, DECIT DACA ACCEPTAM FAPTUL CA A FOST CONCEPUT DE NISTE “SCLEROZATI” NON-PROFESIONISTI SI RAUVOITORI SI CARE HABAR NU AU DESPRE SITUATIA PESTILOR SI CUM AR TREBUI SA FIE ACESTIA PROTEJATI IN SENSUL BUN AL CUVINTULUI, IN APELE INTERIOARE ALE TARII!
  DAU DOAR 2 EXEMPLE DE…cretinism, CA ALTFEL NU-L POT NUMI, PRIVIND PROHIBITIA TOTALA LA PESCUIT A:
  1-lipanului
  2- mihaltului
  CUNOSC ACESTE SPECII DE 45 DE ANI, IAR “prohibitia totala” IN MOD SIGUR NU ESTE O METODA!!!
  ASA CA-MI PERMIT, ASUMINDU-MI CEEA CE SCRIU, SA-I TRIMIT LA ORIGINE PE INDIVIZII(LE) CARE AU “mizgalit” ACEST PROIECT DE NECONCEPUT DECIT DE CATRE O MINTE BOLNAVA, OAMENI CARE NU DETIN DECIT UN MINIM DE INFORMATII DESPRE ACESTE 2 SPECII SI CARE NU FAC, IMPUNIND ACEST “proiect” sa devina ORDIN, DECIT SA INCURAJEZE BRACONAJUL ACESTOR SPECII SI A ALTORA RESTRICTIONATE!
  LA FEL POT SPUNE DE PROTEJAREA STURIONILOR: MAFIA CARE ESTE ORGANIZATA IN ACEASTA ZONA FIIND DEJA…IN INTERESUL DIRECT A CELOR CARE AU “mizgalit” ACEST PROIECT DE LEGE, MAFIA STURIONILOR IN ROMANIA DEVENIND DEJA TRANSFRONTALIERA!… IAR ASTA TOCMAI DATORITA ACELUIAS TIP DE C R E T I N I S M MANIFESTAT DE CEI CARE, TUPEISTI SI NECUNOSCATORI, DESFID CU BUNA STIINTA, TOT CEEA CE AR INSEAMNA IN MOD REAL PROTECTIA PESTILOR SI A VIETUITOARELOR ACVATICE SI PESCUITUL S P O R T IV!!!
  VOI TRIMITE O DEPESA IN SENSUL CELOR DE MAI SUS PRIMULUI MINISTRU PONTA, CA ACESTA SA STIE CE MINTI LIMITATE ARE LA NIVEL DE ANPA SI MINISTERUL MEDIULUI SI POATE SA-I PUNA LA “prohibitie definitiva”, trimitindu-i in SOMAJ, PE AUTORII PROIECTULUI DE PROHIBITIE PTR 2014!!!

Lasa un comentariu

Tu trebuie sa fii Conectat pentru a posta comentarii.